Monday, November 22, 2004

Japanese

The most basic sentence in Japanese consists of a topic (not necessarily the subject), the topic marker wa, and a predicate. The predicate can be in the form of a noun or adjective combined with a copula, or a verb.
Watashi wa utsukushii desu.I am beautful. (Literally, "As for me, I am beautful").
Okaasan wa mise ni ikimashitaMom went to the store. ("As for mother, she went to the store")
Natsu wa kimashita.milf, that their belief is more abstracted than ritualized, and that the great dissemination of protestant beliefs occurred with the translation by Protestants into native tongues from Latin (Greek and Hebrew) with the new technology of the printing press. Protestants are also less fond of hierarchy, having relentlessly attacked the priestly cast and the Holy See's authority, and thus are closely associated with the local control and political democratization during the 16th and 17th century.

Hebib-Muntezir

Hebib-Muntezir bildirdi: "Ýnternetin iki e-mail nəhəngi Microsoft və Yahoo arasýndaký 250 MB yarýþýnda bəzi geriləmələr meydana gəldiyi bildirilir. Ýstifadəçilər,
limitlərin hələ də yuksəlmədiyindən þikayətlənir. "Microsoft" mütəxəsisləri, yenilənməni ən üstün þəkildə etməyə çalýþdýðlarýný bəyan edərək, "Hotmail" cəbhəsində
bəzi yubanmalarýn olduðunu qəbul edirlər. "Hotmail" da bəzi adreslərin hələ 250 MB-a keçmədiyini vurðulayýb. "Yahoo" isə, 250 MB-a keçiþi 23 Noyabrdan
etibarən baþladacaðýný açýðlamýþdý. Ona görə də Yahoo istifadəçiləri, mail qutularýnýn 250 MB-a çýxmamasýný tənqid etməməli və gələcək həftəni
gözləməlidirlər.Hotmail e-mail limitinin 250 MB-a çýxma xəbəri davamýnda...