Monday, November 22, 2004

Hebib-Muntezir

Hebib-Muntezir bildirdi: "Ýnternetin iki e-mail nəhəngi Microsoft və Yahoo arasýndaký 250 MB yarýþýnda bəzi geriləmələr meydana gəldiyi bildirilir. Ýstifadəçilər,
limitlərin hələ də yuksəlmədiyindən þikayətlənir. "Microsoft" mütəxəsisləri, yenilənməni ən üstün þəkildə etməyə çalýþdýðlarýný bəyan edərək, "Hotmail" cəbhəsində
bəzi yubanmalarýn olduðunu qəbul edirlər. "Hotmail" da bəzi adreslərin hələ 250 MB-a keçmədiyini vurðulayýb. "Yahoo" isə, 250 MB-a keçiþi 23 Noyabrdan
etibarən baþladacaðýný açýðlamýþdý. Ona görə də Yahoo istifadəçiləri, mail qutularýnýn 250 MB-a çýxmamasýný tənqid etməməli və gələcək həftəni
gözləməlidirlər.Hotmail e-mail limitinin 250 MB-a çýxma xəbəri davamýnda...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home